คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีย์ นฤมิตเลิศ ( Juree Narumitlert )
juree@slc.ac.th