คลังบทความ

รายละเอียด

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในงานอนามัยชุมชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม 2563 จำนวน 356 หน้า พิมพ์ที่ บริษัท เลเบล คอนเวอร์เตอร์ จำกัด ISBN : 978-616-92657-3-3
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ