ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความต้องการรูปแบบการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน [Needs Assessment about Nurses' Teaching Styles Induce Learning and Happiness of Nursing Students in Private Schools]
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สกาวเดือน ไพบูลย์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
23 ก.ค. 2552
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2553
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2553