คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของผู้สูงอายุสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยแขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.พรศิริ พันธสี (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 45 - 57
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ