ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
04 มิ.ย. 2563
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 1 - 10
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
ปี
2564