ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จากสถานการณ์โควิด-19
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จุรีย์ นฤมิตเลิศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
14 ก.ย. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ