ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จากสถานการณ์โควิด-19
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จุรีย์ นฤมิตเลิศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
14 ก.ย. 2563
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 หน้า 13 - 27
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
ปี
2564