คลังบทความ

รายละเอียด

Exploring the Use of Immersive Technology in Nursing Practice: Case Study in Thailand

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Dr.Sushank Chaudhary (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับนานาชาติ
Proceeding The 18th International Research Symposium on Service Exellence in Management (QUIS18) June 20 - 23, 2023, Hanoi, Vietnam p.478 - 492
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ