คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าและความเศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวิมล จอดพิมาย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณพรรณนภา ส่องแสง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 33 - 47
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ