คลังบทความ

รายละเอียด

Living with the Unwelcome Guest: Thai Muslims Living with Type 2 Diabetes Mellitus

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณSatit Promkhajorn (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
The Bangkok Medical Journal Vol. 16, No. 2; September 2020 p. 174-181
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ