คลังบทความ

รายละเอียด

การเรียนรู้ด้วยการบริการกับประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.นัยนา จันจิระสกุล (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 160 - 172
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ