ทุนวิจัย

รายละเอียด

ระบบการพยาบาลแบบประคับประคองในชุมชนของประเทศไทย และอินโดนีเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
I Ketus Swarjana (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
08 พ.ค. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 5 No. 2 (2015)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2558

ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557