ทุนวิจัย

รายละเอียด

การนำเฝือกประดิษฐ์ยางพาราไปประยุกต์ใช้รักษาทางการแพทย์
รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณราตรี สีสุข (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
12 ก.ย. 2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ