คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาการจัดการของผู้บริหารทางการพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.รตา ศรีสอาด (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 99 - 110
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ