ทุนวิจัย

รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาระบบการศึกษาเอกชน 2 แห่งของไทยและอินโดนีเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์
I Gede Putu Darma Suyasa (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
Ns. Ni Luh Putu Dina Susanti (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
17 ส.ค. 2558
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 72 - 81
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560