คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการใช้รูปแบบการทำ งานเป็นทีมการพยาบาลร่วมกับการใช้กระบวนการพยาบาลต่อสมรรถนะการแก้ปัญหาของพยาบาลวิชาชีพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณสุรางคนา ตุลาวงค์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 183 - 194
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ