คลังบทความ

รายละเอียด

โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อการป้องกันภาวะสายตาสั้นในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 1 - 13
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ