คลังบทความ

รายละเอียด

การวิจัยทางการศึกษา: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความอื่นๆ
-
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 459 - 464
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ