คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนรู้เรื่องการดูดเสมหะต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน ความมั่นใจและความพึงพอใจของนักศึกษา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รตา ศรีสอาด (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 136 - 145
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ