คลังบทความ

รายละเอียด

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนแบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.รัตนา พึ่งเสมา (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564 หน้า 33 - 47
2564
01 ม.ค. 2564
31 มี.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ