คลังบทความ

รายละเอียด

ดัชนีมวลกายและโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.พรศิริ พันธสี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 หน้า 182-192
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ