ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รศ.สมพร ชินโนรส (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์พิกุล เขื่อนคำ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
19 ม.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ