ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รศ.สมพร ชินโนรส (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์พิกุล เขื่อนคำ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
19 ม.ค. 2564
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 75 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 หน้า 3 - 13
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
ปี
2565