คลังบทความ

รายละเอียด

การพยากรณ์ผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากผลสัมฤทธ์การเรียนวิชาการพยาบาลและผสานวิธีการเรียนแบบนำตนเอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วีระยุทธ พิมพาภรณ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ