คลังบทความ

รายละเอียด

“Novice nurse and novel coronavirus”—experiences of novice nurses caring for patients diagnosed with COVID-19 in Thailand

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์อนุชา พรมกันยา (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Nursing Open, online 21 July 2021 หน้า 1 - 12 https://doi.org/10.1002/nop2.996
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ