ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาการพยาบาลมารดาและทารก1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สกาวเดือน ไพบูลย์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2548
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารคุณภาพการพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 2549
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2549