คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565 หน้า 1 - 9
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ