คลังบทความ

รายละเอียด

การคัดกรองและการวินิจฉัยคู่เสี่ยง โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์และสามี : บทบาทของพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.พรศิริ พันธสี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 21 ฉบับที่ 42 มกราคม - มิถุนายน 2561 หน้า 139 - 152
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ