ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ : กรณีศึกษาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ดร.แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สฤษฎิ จันทร์หอม (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
18 ธ.ค. 2553
ไม่ระบุ
เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ : กรณีศึกษาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตีพิมพ์ที่
รายงานผลดำเนินการต่อแหล่งทุน ปี พ.ศ. 2555
ปี
2553