คลังบทความ

รายละเอียด

A Study of Home Healthcare Nursing Outcomes Quality Indicators for Older People in Thailand Using Delphi Technique

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.อรอุมา ธรรมผล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Home Healthcare Now, Volume 39 Number 3 May - June 2021 หน้า 154-159
2564
01 พ.ค. 2564
30 มิ.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ