คลังบทความ

รายละเอียด

A Pilot Study on Advantages of Prebiotic Vegetable Crisp Consumption for Health

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสายฝน มั่งสูงเนิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับนานาชาติ
Proceedings of the 2nd Bali Biennial International Conference on Health Sciences (Bali BLCHS 2022) October 12-13, 2022 pages 92-95
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ