คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 - 2564

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2563
16 ก.พ. 2563
16 ก.พ. 2563
ครบ
ไม่ระบุ