คลังบทความ

รายละเอียด

Analyzing and Synthesizing the palliative care system providing continuum care form healthcare services to homes in end-of-life patients in the east of Thailand

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Yupin Tanatwanit (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
Wanlapa Kunsongkeit (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.อังคนา จงเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่ระบุ
J Nurs Care 2018, Volume 7
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ