ทุนวิจัย

รายละเอียด

A Study of Home Health Care Nursing Outcomes Quality Indicators in Thailand using Delphi Technique
อาจารย์วีรยุทธ ศรีทุมสุข (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ดร.อรอุมา ธรรมผล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
01 ม.ค. 2563
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
Home Healthcare Now, Volume 39 Number 3 May - June 2021 หน้า 154-159
ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
ปี
2564