คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์พิกุล เขื่อนคำ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 93 - 100
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ