ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการใช้ CIPPA Model ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
2545
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารคุณภาพการพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 พ.ศ.2549
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2549