ทุนวิจัย

รายละเอียด

การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นัชพร ฤทธาปัญญา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์อนุชา พรมกันยา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
19 ม.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ