คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการซึมเศร้าของวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นุชนาถ บรรทุมพร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 หน้า 329 - 337
2563
01 ม.ค. 2563
30 เม.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ