คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการพยาบาลจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายต่อการรับรู้คุณภาพ การดูแลแบบประคับประคองและความพึงพอใจของผู้ดูแลหลัก หอผู้ป่วยอายุรกรรม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ชุลินดา ทิพย์เกษร (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.อังคนา จงเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่ระบุ
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2565 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 21-35
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ