ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการใช้รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับ เอสเคที 1 ที่มีต่อความสามารถทางสมองการตระหนักรู้ในตนเอง และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
05 ก.พ. 2558
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 36 ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม 2559
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559