คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์พิกุล เขื่อนคำ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 75 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 หน้า 3 - 13
2565
01 ม.ค. 2565
31 มี.ค. 2565
ครบ
ไม่ระบุ