คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วิลาวัณย์ เพ็งพานิช (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2563 หน้า93 - 106
2563
01 เม.ย. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ