คลังบทความ

รายละเอียด

ประสิทธิผลการใช้ปลอกสวมขาเพื่อป้องกันการงอของขาหนีบหลังการตรวจสวนหัวใจ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณอัญชลี เชี่ยวโสธร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์นุจรินทร์ โพธารส (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณอติกร เสรีพัฒนานนท์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณบุษบา ทรัพย์ผ้าพับ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณทิพวัลย์ สิทธิเสือ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณมนัญชยา ต้นทา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 หน้า 209-221
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ