คลังบทความ

รายละเอียด

Development and Psychometric Testing of the Health Literate Cancer Hospital Scale

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.กรรณิการ์ ศุภชัย (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24(4) October-December 2020 p. 460-471
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ