สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 ความรู้ทางการเงิน เจตคติต่อการเงิน การบริหารจัดการการเงิน ความเชื่ออำนาจแห่งตน และสุขภาวะทางการเงินของนักศึกษา บทความวิจัย 2563
2 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์ บทความวิจัย 2563
3 คุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บทความวิจัย 2563
4 การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
5 ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2563
6 การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
7 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของคุณลักษณะของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บทความวิจัย 2562
8 การเรียนรู้ด้วยการบริการกับประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้ บทความวิชาการ 2562
9 ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษา บทความวิจัย 2561
10 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริตของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ บทความวิจัย 2561
11 การจำลองข้อมูลด้วยวิธีมอนติคาร์โลโดยใช้ LISREL สำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง บทความวิชาการ 2561
12 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยต่อภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2561
13 การศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาตามคุณค่าพระวรสาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2561
14 ความผาสุกทางจิตใจ และบรรยากาศในการเรียนที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
15 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจริยธรรมของผู้เรียนระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง บทความวิจัย 2560
16 กำลังการทดสอบและอิทธิพลร่วมของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง ระหว่างวิธี LISREL-PI วิธี LMS และวิธี PLS-PI บทความวิจัย 2560
17 ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2560
18 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ (กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง) บทความวิจัย 2560
19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
20 รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
21 Learning Model towards Citizenship Conscientization among Students: A Case Study of Saint Louis College บทความวิจัย 2558
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม 22 ต.ค. 2564
2 การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น : ศึกษาความสนใจของผู้เรียนและต้นทุนหลักสูตร 15 ก.ย. 2564
3 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 13 ส.ค. 2564
4 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning Technique) ที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 01 ก.ค. 2564
5 การศึกษาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัยของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 01 ก.ค. 2563
6 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 24 ม.ค. 2563
7 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม 22 ส.ค. 2562
8 การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 13 มี.ค. 2562
9 การพัฒนางาน E-Learning in Teaching and Learning of Transcultural Nursing : For Cambodian Student Nurses วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2561 12 ต.ค. 2561
10 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริต ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 22 มิ.ย. 2561
11 การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีและการมีส่วนร่วมในนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 05 เม.ย. 2561
12 การพัฒนาแบบวัดการบริหารจัดการการเงินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [The Development of a Financial Management Test for Undergraduate students of Rajamangala University of Technology] 14 พ.ย. 2560
13 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางการเงินของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [The Causal Factors Effect to Financial Well-being of students in Saint Louis College and Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi] 16 ส.ค. 2560
14 การศึกษาความผาสุกทางจิตใจ บรรยากาศในการเรียน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [The study of psychological well-being, academic climate and academic performance of students at Saint Louis College] 29 ม.ค. 2559
15 คุณลักษณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก [The Characteristics of Students in Higher Education according to The Identities of Catholic Education] 21 ม.ค. 2559
16 ผลของโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ต่อความผาสุกของกลุ่มนักบวชหญิงสูงอายุ 20 พ.ย. 2558
17 การศึกษาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง การพยาบาลการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ รายวิชาการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 29 มิ.ย. 2558
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 09 ต.ค. 2557
1 อาจารย์ ชาริโต้ ครู้ส | charito@slc.ac.th
2 ดร.อัชฌา ชื่นบุญ | athcha@slc.ac.th
3 อาจารย์ ภาวดี รามสิทธิ์ | pavadee@slc.ac.th
4 ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ | chutima@slc.ac.th
5 อาจารย์ ศราวุธ มั่งสูงเนิน | sarawut@slc.ac.th
6 อาจารย์ ณัทสกลพัชร เชาว์วรศิษฐ์ | nutsakolpach@slc.ac.th
7 อาจารย์ นุชนาฏ วัฒนศิริ | nootchanart@slc.ac.th
8 ดร.พิศุลี สร้อยโมรี | phisulee@slc.ac.th
9 อาจารย์ รัตนภัทร (เซอร์อักเนสเซ) วงษ์ยรรยง | agnese@slc.ac.th
10 อาจารย์ ศรีสมร สินทับ | srisamorn@slc.ac.th
11 อาจารย์ ศรีสมร สินทับ | srisamorn@slc.ac.th
12 ดร.นัยนา จันจิระสกุล | naiyana.j@slc.ac.th
13 ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา | nareerat@slc.ac.th
14 อาจารย์ รัตนภัทร (เซอร์อักเนสเซ) วงษ์ยรรยง | agnese@slc.ac.th