สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 การพัฒนาแผนเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา 901033 วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม บทความวิจัย 2565
2 Development of teaching and learning in transcultural nursing for Cambodian nursing students using e-learning บทความวิจัย 2565
3 การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น: ศึกษาความสนใจของผู้เรียนคาดหวังและต้นทุนหลักสูตร บทความวิจัย 2565
4 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
5 ปัจจัยทํานายพฤติกรรมป้องกันความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย บทความวิจัย 2565
6 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานที่มีผลต่อสมรรถนะและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บทความวิจัย 2565
7 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริตของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2564
8 การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
9 ความรู้ทางการเงิน เจตคติต่อการเงิน การบริหารจัดการการเงิน ความเชื่ออำนาจแห่งตน และสุขภาวะทางการเงินของนักศึกษา บทความวิจัย 2563
10 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์ บทความวิจัย 2563
11 คุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บทความวิจัย 2563
12 การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
13 ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2563
14 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของคุณลักษณะของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บทความวิจัย 2562
15 การเรียนรู้ด้วยการบริการกับประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้ บทความวิชาการ 2562
16 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริตของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ บทความวิจัย 2561
17 ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษา บทความวิจัย 2561
18 การจำลองข้อมูลด้วยวิธีมอนติคาร์โลโดยใช้ LISREL สำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง บทความวิชาการ 2561
19 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยต่อภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2561
20 การศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาตามคุณค่าพระวรสาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2561
21 ความผาสุกทางจิตใจ และบรรยากาศในการเรียนที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
22 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจริยธรรมของผู้เรียนระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง บทความวิจัย 2560
23 กำลังการทดสอบและอิทธิพลร่วมของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง ระหว่างวิธี LISREL-PI วิธี LMS และวิธี PLS-PI บทความวิจัย 2560
24 ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2560
25 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ (กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง) บทความวิจัย 2560
26 รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
28 Learning Model towards Citizenship Conscientization among Students: A Case Study of Saint Louis College บทความวิจัย 2558
29 การจัดการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บทความวิจัย 2557
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 20 ธ.ค. 2565
2 สุขภาพพอเพียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 13 ธ.ค. 2565
3 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม 22 ต.ค. 2564
4 การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น : ศึกษาความสนใจของผู้เรียนและต้นทุนหลักสูตร 15 ก.ย. 2564
5 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 13 ส.ค. 2564
6 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning Technique) ที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 01 ก.ค. 2564
7 การศึกษาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัยของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 01 ก.ค. 2563
8 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 24 ม.ค. 2563
9 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม 22 ส.ค. 2562
10 การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 13 มี.ค. 2562
11 การพัฒนางาน E-Learning in Teaching and Learning of Transcultural Nursing : For Cambodian Student Nurses วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2561 12 ต.ค. 2561
12 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริต ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 22 มิ.ย. 2561
13 การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีและการมีส่วนร่วมในนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 05 เม.ย. 2561
14 การพัฒนาแบบวัดการบริหารจัดการการเงินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [The Development of a Financial Management Test for Undergraduate students of Rajamangala University of Technology] 14 พ.ย. 2560
15 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางการเงินของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [The Causal Factors Effect to Financial Well-being of students in Saint Louis College and Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi] 16 ส.ค. 2560
16 การศึกษาความผาสุกทางจิตใจ บรรยากาศในการเรียน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [The study of psychological well-being, academic climate and academic performance of students at Saint Louis College] 29 ม.ค. 2559
17 คุณลักษณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก [The Characteristics of Students in Higher Education according to The Identities of Catholic Education] 21 ม.ค. 2559
18 ผลของโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ต่อความผาสุกของกลุ่มนักบวชหญิงสูงอายุ 20 พ.ย. 2558
19 การศึกษาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง การพยาบาลการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ รายวิชาการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 29 มิ.ย. 2558
20 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 09 ต.ค. 2557
1 อาจารย์ ชาริโต้ ครู้ส | charito@slc.ac.th
2 ผศ. ดร.อัชฌา ชื่นบุญ | athcha@slc.ac.th
3 อาจารย์ ภาวดี รามสิทธิ์ | pavadee@slc.ac.th
4 ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ | chutima@slc.ac.th
5 อาจารย์ ศราวุธ มั่งสูงเนิน | sarawut@slc.ac.th
6 อาจารย์ ณัทสกลพัชร เชาว์วรศิษฐ์ | nutsakolpach@slc.ac.th
7 อาจารย์ นุชนาฏ วัฒนศิริ | nootchanart@slc.ac.th
8 อาจารย์ ศรีสมร สินทับ | srisamorn@slc.ac.th
9 อาจารย์ มโนวุธ จิรดิลก | Manowut@slc.ac.th
10

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Academic

Filename: institute/index.php

Line Number: 242

อาจารย์ ศรีสมร สินทับ
| srisamorn@slc.ac.th
11

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Academic

Filename: institute/index.php

Line Number: 242

ดร.นัยนา จันจิระสกุล
| naiyana.j@slc.ac.th
12

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Academic

Filename: institute/index.php

Line Number: 242

ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา
| nareerat@slc.ac.th