คลังบทความ

รายละเอียด

ประสิทธิผลของศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) ในโรงพยาบาลชลบุรี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.ดร.อังคนา จงเจริญ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวัชรี รัตนวงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ไม่ระบุ
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 2561 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 97-109
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ