คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รตา ศรีสะอาด (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปี 35 ฉบับ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 หน้า 141 - 156
2564
01 ม.ค. 2564
30 เม.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ