คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณชลิดา เกิดภิรมย์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1/2563 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 หน้า 98 - 111
2563
01 ม.ค. 2563
30 เม.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ