คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการใช้โปรแกรมการสื่อสารโดยการให้ข้อมูลต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก และความพึงพอใจของพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณวรนันท์ เรืองโชติ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 251 - 262
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ