คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: ศึกษากรณี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณรัชนี สุดเอียด (ผู้เขียนหลัก)
คณะบุคลากร
คณะจิตวิทยา
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารราชพฤกษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ