คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์รุ่งทิวา แย้มรุ่ง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ