คลังบทความ

รายละเอียด

Predicting depression from quality of life in school, Automatic negative thoughts and Anger management of upper-secondary school students

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณRassarin Raveephattanarangsi (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.วิภา เลค (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
International journal of child development and mental health (วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 11 - 19
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ